Masnoon Duain-19 ilm Hasel Karnay Ke Dua Hazrat Muhammad PBUH ke Dua